Dogshow Rotterdam

24 en 25 augustus show gelopen met Fina en Jutta. Fina de 1e dag 1e uitmuntend met res. CAC en res. CACIB en 2e dag 1e uitmuntend met CAC CACIB. Jutta 1e dag   1e uitmuntend en 2e dag 2e ZG.EXPRESS_777_HR_ROTTERDAM_2018_KYNOWEB_KY3_9611_20190824_11_02_51